Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
inaczej
9036 2aa3 500

masonjarsorkeys:

Copenhagen, July 2013.

Reposted fromtwice twice viamiejmniej miejmniej
inaczej
Reposted frombluuu bluuu viamiejmniej miejmniej
inaczej
inaczej
inaczej
inaczej
inaczej
1066 789a 500
Reposted fromlovemyself lovemyself viamiischa miischa
inaczej
5195 556f
Reposted fromskatrix skatrix
inaczej
1496 c918
Reposted fromstylte stylte viajestemok jestemok
inaczej
Reposted fromKilgoreTrout KilgoreTrout viajestemok jestemok
inaczej
I to wszystko to jest nic - bo ja już ciebie nie znam. A więc to mi niepotrzebne już. Niepotrzebne żadne zdarzenia, powitania, pożegnania, słowa. Tramwaje i sklepy. I deszcz, i bieganie tymi ulicami po deszczu. To wszystko wcale nie musi być takie ważne. Można to zgubić jednego dnia, zamknąć jednym słowem.
— Igor Kulikowski
inaczej
4740 bffb 500
Reposted fromonlywhite onlywhite vialittlefool littlefool
inaczej
2265 3042
Reposted fromonlywhite onlywhite vialittlefool littlefool
inaczej
9091 fecd 500
inaczej
1611 5964
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viablackandgold blackandgold
inaczej
3992 6366
Reposted frombluephoenix bluephoenix viaseverine severine
inaczej
3686 1b51 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamiejmniej miejmniej
inaczej
Reposted frombluuu bluuu viamiejmniej miejmniej
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl